精选诗集

著名诗人
最近更新诗词
热度:707 作者: [唐朝] 杜甫 /upload/writer/dufu.jpg

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

chūn wàng
[ [ táng cháo ] ]
guó shān zài , , chéng chūn cǎo shēn       
gǎn shí huā jiàn lèi , , hèn bié niǎo jīng xīn       
fēng huǒ lián sān yuè , , jiā shū wàn jīn       
bái tóu sāo gèng duǎn , , hún shèng zān
热度:1268 作者: [先秦] 诗经 /upload/writer/0.jpg

采采芣苢,薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。

采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。

采采芣苢,薄言襭之。

fǒu
[ [ xiān qín ] ] shī jīng
cǎi cǎi fǒu , , báo yán cǎi zhī       
cǎi cǎi fǒu , , báo yán yǒu zhī       
cǎi cǎi fǒu , , báo yán duō zhī       
cǎi cǎi fǒu , , báo yán zhī       
cǎi cǎi fǒu , , báo yán jié zhī       
cǎi cǎi fǒu , , báo yán xié zhī
热度:107 作者: [宋朝] 曹勋 /upload/writer/caoxun.jpg
鸣鸠初拂羽,桑叶破新萌。
采采不盈菊,攀多力未生。
春服浥朝露,晓日映妆明。
语学流莺巧,身同飞燕轻。
使君劳借问,夫婿自专城。
cǎi sāng
[ [ sòng cháo ] ] cáo xūn
míng jiū chū sāng xīn méng cǎi cǎi yíng pān duō wèi shēng chūn cháo xiǎo yìng zhuāng míng xué liú yīng qiǎo shēn tóng fēi yàn qīng shǐ 使 jun1 láo jiè wèn 婿 zhuān chéng
热度:115 作者: [宋朝] 梅尧臣 /upload/writer/meiyaochen.jpg
树头巧妇栖,树下秋虫织。
坏衣游子心,千里尝相忆。
荡子脚出门,便作浮萍根。
忧来凭五兆,拜树赛黄豚。
jiāng nán gǎn
[ [ sòng cháo ] ] méi yáo chén
shù tóu qiǎo shù xià qiū chóng zhī huài yóu xīn qiān cháng xiàng dàng jiǎo chū mén biàn 便 zuò píng gēn yōu lái píng zhào bài shù sài huáng tún
热度:474 作者: [明朝] 李梦阳 /upload/writer/limengyang.jpg

黄河水绕汉宫墙,河上秋风雁几行。

客子过壕追野马,将军韬箭射天狼。

黄尘古渡迷飞挽,白月横空冷战场。

闻道朔方多勇略,只今谁是郭汾阳。

qiū wàng
[ [ míng cháo ] ] mèng yáng
huáng shuǐ rào hàn gōng qiáng , , shàng qiū fēng yàn háng       
guò háo zhuī , , jiāng jun1 tāo jiàn shè tiān láng       
huáng chén fēi wǎn , , bái yuè héng kōng lěng zhàn chǎng       
wén dào shuò fāng duō yǒng luè , , zhī jīn shuí shì guō fén yáng
热度:418 作者: [明朝] 高启 /upload/writer/gaoqi.jpg

尔牛角弯环,我牛尾秃速。

共拈短笛与长鞭,南陇东冈去相逐。

日斜草远牛行迟,牛劳牛饥唯我知。

牛上唱歌牛下坐,夜归还向牛边卧。

长年牧牛百不忧,但恐输租卖我牛。

你的牛犄角弯曲成环,我的牛尾巴纤细毛又疏。都拿着短笛和长鞭,在南垄东冈赶着牛儿找草吃。太阳西下草远牛行迟,牛疲劳还是饥饿只有我知道。我骑在牛身上唱歌坐在牛身边玩耍,晚上回家还要靠在牛身旁躺一躺。整年放牛什么也不忧虑,只害怕卖掉这牛去交纳租子。

niú
[ [ míng cháo ] ] gāo
ěr niú jiǎo wān huán , , niú wěi       
gòng niān duǎn zhǎng biān , , nán lǒng dōng gāng xiàng zhú       
xié cǎo yuǎn niú háng chí , , niú láo niú wéi zhī       
niú shàng chàng niú xià zuò , , guī hái xiàng niú biān       
zhǎng nián niú bǎi yōu , , dàn kǒng shū mài niú
热度:507 作者: [汉朝] 两汉乐府 /upload/writer/0.jpg

有所思,乃在大海南。

何用问遗君,双珠瑇瑁簪,用玉绍缭之。

闻君有他心,拉杂摧烧之。

摧烧之,当风扬其灰。

从今以往,勿复相思,相思与君绝!鸡鸣狗呔,兄嫂当知之。

妃呼豨!秋风肃肃晨风飔,东方须臾高知之。

我思念的人在大海之南,不需问我要送给爱人什么礼物,用珍珠点缀的玳瑁簪,用玉缠绕起来。当我听说爱人移情别恋,我把这个玉簪折断后砸碎又摧毁,再把它烧成灰。最后扬灰于风中。从今天开始我不再想念你,只会想怎么才能和你断绝关系。曾经和你的约会之事,家里的哥哥和嫂子都已经知道了。悲哀啊,秋天的风是如此寒冷,晨风鸟的鸣叫又是如此的凄凉。或许等到东方日出之后,我一定会从失恋中走出来。

yǒu suǒ
[ [ hàn cháo ] ] liǎng hàn
yǒu suǒ , , nǎi zài hǎi nán       
yòng wèn jun1 , , shuāng zhū dài mào zān , , yòng shào liáo zhī       
wén jun1 yǒu xīn , , cuī shāo zhī       
cuī shāo zhī , , dāng fēng yáng huī       
cóng jīn wǎng , , xiàng , , xiàng jun1 jué ! ! míng gǒu tǎi , , xiōng sǎo dāng zhī zhī       
fēi ! ! qiū fēng chén fēng , , dōng fāng gāo zhī zhī
热度:690 作者: [清朝] 周邦彦 /upload/writer/zhoubangyan.jpg

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨、水面清圆,一一风荷举。
故乡遥,何日去。家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否。小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

zhē
[ [ qīng cháo ] ] zhōu bāng yàn
liáo chén xiāng xiāo shǔ niǎo què qíng qīn xiǎo kuī yán shàng chū yáng gàn xiǔ 宿 shuǐ miàn qīng yuán fēng xiāng yáo jiā zhù mén jiǔ zuò zhǎng ān yuè láng xiàng fǒu xiǎo qīng zhōu mèng róng
热度:222 作者: [宋代] 林升 /upload/writer/linsheng.jpg

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

lín ān
[ [ sòng dài ] ] lín shēng
shān wài qīng shān lóu wài lóu , , 西 shí xiū ? ?       
nuǎn fēng xūn yóu rén zuì , , zhí háng zhōu zuò biàn zhōu
热度:688 作者: [唐朝] 齐己 /upload/writer/qiji.jpg

何处经年閟好音,暖风催出啭乔林。

羽毛新刷陶潜菊, 喉舌初调叔夜琴。

藏雨并栖红杏密,避人双入绿杨深。

晓来枝上千般语,应共桃花说旧心。

zǎo yīng
[ [ táng cháo ] ]
chù jīng nián hǎo yīn , , nuǎn fēng cuī chū zhuàn qiáo lín       
máo xīn shuā táo qián , ,        hóu shé chū diào shū qín       
cáng bìng hóng xìng , , rén shuāng 绿 yáng shēn       
xiǎo lái zhī shàng qiān bān , , yīng gòng táo huā shuō jiù xīn
最近更新名句
热度:(99) 来自《独漉篇 作者:[唐朝] 李白
热度:(99) 来自《秋日鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙范侍御 作者:[唐朝] 李白
热度:(99) 来自《戏题磐石 作者:[唐朝] 王维
热度:(99) 来自《帝子歌(洞庭帝子一千里) 作者:[唐朝] 李贺
热度:(99) 来自《代结客少年场行(骢马金络头) 作者:[南北朝] 鲍照
热度:(99) 来自《陌上桑(郁郁陌上桑) 作者:[南北朝] 王台卿
热度:(99) 来自《咏史(金粉东南十五州) 作者:[清朝] 龚自珍
热度:(99) 来自《塞上(鸣鹘直上一千尺) 作者:[宋朝] 柳开
热度:(99) 来自《听筝(抽弦促柱听秦筝) 作者:[唐朝] 柳中庸
最近更新古籍

大学章句集注

作者:朱熹

最新章节:《大学章句集注》第十一章

《大学章句集注》是由宋代哲学家、思想家朱熹所著。是朱熹对《大学章句》的注释,它是朱熹用力最勤的著作。《四书集注》是朱熹的代表著作之一,也是四书上升为儒家经典的地位以后,诸多注解中最有权威和影响最大的一种。...

过江七事

作者:

最新章节:持逆案

该书以纪事本末体的方式专记南明福王政权的七件大事,是研究南明和清初历史的重要参考资料。...

明季南略

作者:

最新章节:卷十八·余纪

本书凡十六卷,上起清顺治元年(1644,明崇祯十七年)五月、止于康熙四年(1665)二月,记述南明史略与郑成功事迹。本书编年为纲,杂以纪事本末、传记形式。各卷按年分事记述,但编年不编月,有些事目中,又多以事件为题,也有传记、章奏、诗文。每卷几乎都有“志异”,专记星象变化和天灾异象。...

明季北略

作者:

最新章节:流寇大略

《明季北略》是由计六奇编写的书籍。记载明万历至崇祯时期北方地区史实的史书。清初无锡计六奇(1622~?)撰。六奇字用宾,号天节子,别号九峰居士,江苏无锡人。全书共二十四卷,起自明万历二十三(1595)年清太祖努尔哈赤兴起东北,止于明崇祯十七(1644)年吴三桂引清兵入关。分年记事,于崇祯一朝尤详。李自成入京后史事,几乎按日排比。每年之中,又以纪事本末体逐事标立名目,取材广泛,记事有序。...

五代史阙文

作者:

最新章节:周史四篇

《五代史阙文》为宋朝作者王禹偁所著。收录于四库全书·史部·杂史类。...

最近更新文章
齐桓公伐楚盟屈完注解

(1)诸侯之师:指参与侵蔡的鲁、宋、陈、卫、郑、许、曹等诸侯国的军队。

蔡:诸侯国名,姬姓,在今河南汝南、上蔡、新蔡一带。

(2)楚子:指楚成王。

热度:(250) 来自《齐桓公伐楚盟屈完》 作者: 左丘明 发布时间: 2024-01-19 10:01:32
齐桓公伐楚盟屈完译文

齐桓公与夫人蔡姬在园林中乘舟游玩,蔡姬故意晃动小船,桓公吓得脸色都变了,他阻止蔡姬,蔡姬却不听。桓公一怒之下让她回到了蔡国,但没有说与她断绝夫妻关系,蔡姬的哥哥蔡穆侯却让她改嫁了。  鲁僖公四年

热度:(227) 来自《齐桓公伐楚盟屈完》 作者: 左丘明 发布时间: 2024-01-19 10:00:58
书湖阴先生壁·其一知识点

此诗对于“一水”“两山”的拟人化,既以自然景物的特征为基础,又与具体的生活内容相吻合,所以气足神完,浑化无迹,成为古今传诵的名句。

在修辞技巧上,三四两句也堪作范例。

热度:(211) 来自《书湖阴先生壁·其一》 作者: 王安石 发布时间: 2024-01-19 09:19:36
书湖阴先生壁·其一创作背景

    这首诗是题写在湖阴先生家屋壁上的。前两句写他家的环境,洁净清幽,暗示主人生活情趣的高雅。后两句转到院外,写山水对湖阴先生的深情,暗用“护田”与“排

热度:(201) 来自《书湖阴先生壁·其一》 作者: 王安石 发布时间: 2024-01-19 09:16:31
书湖阴先生壁·其一讲解

    首二句赞美杨家庭院的清幽。“茅檐”代指庭院。“静”即净。怎样写净呢?诗人摒绝一切平泛的描绘,而仅用“无苔”二字,举重若轻,真可谓别具只眼。何以见得

热度:(204) 来自《书湖阴先生壁·其一》 作者: 王安石 发布时间: 2024-01-19 09:15:27
书湖阴先生壁·其一注解

注释①书:书写,题诗。②湖阴先生:本名杨德逢,隐居之士,是王安石晚年居住金陵时的邻居。也是作者元丰年间(1078-1086)闲居江宁(今江苏南京)时的一位邻里好

热度:(187) 来自《书湖阴先生壁·其一》 作者: 王安石 发布时间: 2024-01-19 09:03:49
管晏列传注解

1、匡:纠正、匡正。

2、事:为......服务。

3、进:推荐。

4、九:多次。

5、贾:做生意、做买卖。

6、

热度:(205) 来自《管晏列传》 作者: 司马迁 发布时间: 2024-01-19 09:01:31
赠汪伦注解

注释  汪伦:李白在桃花潭结识的朋友,性格非常豪爽。这首诗就是赠给他的。  踏歌:一边唱歌,一边用脚踏地打着拍子。  桃花潭:水潭名,在今安徽泾县西南。

热度:(113) 来自《赠汪伦》 作者: 李白 发布时间: 2024-01-18 09:30:48
江南译文

江南水上可以采莲,莲叶多么茂盛,鱼儿在莲叶间嬉戏。鱼在莲叶的东边游戏,鱼在莲叶的西边游戏,鱼在莲叶的南边游戏,鱼在莲叶的北边游戏。

热度:(197) 来自《江南》 作者: 两汉乐府 发布时间: 2024-01-18 09:29:02
江南注解

何:多么田田:莲叶长的茂盛相连的样子。

热度:(187) 来自《江南》 作者: 两汉乐府 发布时间: 2024-01-18 09:28:40
友情链接